การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ตั้งแต่เปลี่ยน Computer รุ่นใหม่ โดยทีม HOSxP พบปัญหาของการตรวจสอบสิทธิของผู้รับบริการไม่ได้ บ่อยครั้ง ให้ จนท.เวชระเบียนแก้ปัญหาดังนี้
1.    ให้สิทธิ 10 ชำระเงินไปก่อน พร้อมแจ้งปัญหาให้ผู้รับบริการทราบ โดยใช้ประโยคนี้   "เนื่องจากเครือข่ายขัดข้อง เรายังไม่สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านได้ เมื่อท่านตรวจรักษาเรียบร้อยแล้ว อย่าเพิ่งรับยา กรุณาติดต่อเราอีกครั้งเพื่อแก้ไขสิทธิ"
2.    โทรแจ้ง ทีม HOSxP (งานพัฒนานวตกรรมฯ) โทร 1476 ตลอด 24 ชั่วโมง
หากทีม HOSxP  ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ภายใน 10 นาที โทรแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 1478 ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน
wallpaper:http://www.google.co.th/imgres?start=298